Palæmon Laurberg

Fra Wikiroots.dk
Skift til: navigering, søgning

Fra http://home13.inet.tele.dk/kjeld_b/byen/kirken/praester_vroue.htm

1845-1855: Palæmon Laurberg

Tidligere præst i Haderup. Født i Estvadgård. Han var en særling, der dog var afholdt i Haderup. Han strikkede hver aften visse omgange på en strømpe, inden han gik i seng. Han gik kun visse bestemte gange om året ud for at se på folkenes arbejde, og kun hjemkørsel af tørv og korn syntes at interessere ham. Han skrev en højst besynderlig skrift, som var en sammensætning af tal, bogstaver, punkter og kruseduller, der er meget vanskelig at læse, da han tillige skrev meget tæt og småt. Han kunne også skrive smukt og nydeligt, men det var kun, når det stormede eller tordnede, for da var han bange og kunne ikke koncentrere sig om at 'prente'. Desværre for hans eftermand må det kun sjældent have stormet eller tordnet,' når han skrev i kirkebøgerne! Han blev kaldt "Æ prik præjst".

Pastor Laurbergs hustru jacobine Frederikke Laurberg var meget dygtig og afholdt. Da hun døde, indrykkede han den 30. november 1848 en ejendommelig og for ham karakteristisk dødsannonce, der lyder: "Mandagen den 27. ds om aftenen kl. 10.30 hjemkaldte det altstyrende forsyn efter 8 ugers haarde lidelser ved en rolig død min ædle hustru og tvende børns retskafne moder, Jacobine Frederikke f. Hornstrup i en alder af 58 aar, 7 maaneder, 3 uger. Hendes bortgang er et uerstatteligt tab for dem og for mig, der som en saare svag mand dagligen vil føle savnet af hende. Oprigtige venner vil vist yde mig og mine børn deres inderlige deltagelse. I lysere egne haaber efterladte mage og børn at samles med den forevigede i uopløseligt baand. Vroue præstegaard, 28. nov. 1848 P. Laurberg, sognepræst".

Sognepræster ved Vroue-Resen præsteembede siden reformationen 1536.

1532: Christen Nielsen
15...:Niels N........
15...-16 ...: Philip Mogensen
1634-1681: Oluf Knudsen
1681-1689: Peder Jensen Bramming
1689-1695: Niels Nielsen Riig
1695-1716: Zacharias Jacobsen Baudelin
1716-1722: Jacob Johansen Hyphoff
1722-1741: Michel Thamassøn Bering
1741-1743: Peder Hansen Ursin
1744-1774: Rasmus Rasmussen Flensburg
1774-1780: Mathias Holm
1780-1811: Hans Clausen
1811-1831: Andreas Christian Funder
1832-1845: Jørgen Carl Schjødte
1845-1855: Palæmon Laurberg
1855-1857: Ove Steenberg
1857-1863: Michael Peter Eilert Lendrop
1863-1875: Ludvig Henrik Poul Schwartzbrem
1875-1882: Johannes Theodor Gleerup
1882-1887: Hakon Victor Graae
1887-1898: Andreas Jersen Møller
1898-1914: Christen Mogensen
1915-1917: Svend Asbjørn Nissen
1918-1922: Niels Peter Alsbo
1922-1943: Peter Jacobsen Terp
1943-1974: Vagn Christensen Tranberg
1974-1985: Nils-Ole Strange Pedersen
1985-: Peter Maarbjerg

Oplysningerne i ovenstående præsterækketavle stammer fra en gammel kaldsbog, hvor listen er indført af pastor Ludvig Henrik Poul Schwartzbrem, der var sognepræst i Vroue-Resen 1863-1875. Senere blev listen ajourført og offentliggjort af pastor Vagn Christensen Tranberg, der var præst i Vroue-Resen 1944-1974. Nedenstående liste bygger på pastor Tranbergs arbejde med enkelte ændringer og tilføjelser. Oplysningerne om de seneste præster bygger på de seneste udgaver af Teologisk Stat.