Krigsrustning

Fra Wikiroots.dk
Skift til: navigering, søgning

Register på rosstjenesten av Fyn som adelen har bevilget, våren 1539

Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1984-2002. Utgave 22.10 2002.
Gjengitt etter Rigsarkivet, København, Danske kanselli, Tegnelser over alle Lande fra 1538, trykt i Danske Magazin 3.rk.VI (Kjøbenhavn 1860), s. 227-229.
Kilden kan sannsynligvis dateres til mellom 17. april og 1. mai, jfr. Knud J.V. Jespersen: Rostjenestetaksation og adelsgods. Studier i den danske adelige rostjeneste og adelens godsfordeling 1540-1650 (Odense Universitetsforlag 1977), s. 43, Liste nr. 2. Se også andre kilder fra Danmark.


Register paa Fyenn oc Lavenndh rystningh, adelenn will were konninglige mat: till rede metth hvar hans naade thennom tillsiendes worder jndenlandes her wdtj rigett till thenne fegdes nedderleggellsß. Schriffuet i Otthensße anno 1539.

Jtem førsth Nyborges leenn.

Jtem aff Nesbyhoffvett.

Jtem Hagenskoff 6 glavendt 2 skytter

Jtem Hindtzegavell 4 glavendth

Jtem Jahann Friis hans arffgotz oc forleeningh 8 gerustige heste mett glavennder oc 2 skytter, yhe 6 aff hans forleningh oc 4 aff hans arff gotz

Jtem Krvmedige mett hans forleningh, hans moders oc hans egett arffvegots 14 gerustige heste

Jtem sanctj Knvdtz kloster 6 geruste heste mett glavendt

Jtem Holmekloster 4 geruste heste mett glavendt

Jtem Orebierke 2 geruste heste mett glavendt

Jtem Harritzløff 2 geruste heste mett glavendt

Jtem aff provestegaarden wdtj Otthensße mett mester Andersßs anden rennte 3 geruste heste mett glavendt

Jtem provestiidt wdtj Asßenns 2 geruste heste mett glavendt

Jtem mester Jahann Walkendorp aff hans egett, hans søsters arff gotz oc forleninger 1 glavendt

Jtem Jørgenn Gylldensternn aff hans arffgotz oc forleningh 2 geruste heste mett glavendt

Jtem Chresternn Pederssen aff hans forleeningh och jordegots 2 geruste heste mett glavendt

Jtem Jørgen Qvitzov aff hans gotz oc forleeningh 5 geruste heste mett glavendt

Jtem Anders Emekssen aff hans arff gotz 2 geruste heste mett glavendt

Jtem Mikell Brokennhusß aff hans arffvegotz och forleeningh 4 geruste heste mett glavendt

Jtem Jachop Hardenberigh 6 geruste heste met glavendt

Jtem Eyler Rønnov 5 geruste heste mett glavendt

Jtem Gerdt Bryske 2 geruste heste mett glavendt

Jtem Anthonius Bryske aff sit arffgotz oc aff Wissenbiergh saagen 3 geruste heste mett glavendt

Jtem Henrikc Friis aff hans arff gotz oc kronens leen 2 geruste heste mett glavendt

Jtem Erikc Byllie aff hans arffgotz oc kronens forleeningh wdtj Skane oc Fyenn 5 geruste hesthe mett glavendt oc 1 skytte

Jtem Knudt Wrne aff Søøgaardt 3 geruste heste mett glavendt

Jtem Claues Erikessen 3 geruste heste mett glavendt

Jtem Hans Stiissen 2 gerusthe heste mett glavendt

Jtem Hans Jahanssen 3 geruste heste mett glavendt

Jtem Niels Billdt aff kronens oc hans eygetth arffvegotz 1 glavendt

Jtem Knvdt Ebbessen 2 geruste heste mett glavendt oc 1 skytte

Jtem Dyrike Quittzow mett hans moderbroders oc kronens gotz 4 geruste heste mett glavendt

Jtem Jachop Norby 2 geruste heste mett glavendt

Jachop Brokenhusß 2 geruste heste mett glavendt

Jtem Niels Steenn 2 skytter

Jtem Hans Skinckell 1 glavendt 1 skytte

Jtem Ebbe Mvnkc 2 geruste heste mett glavendt

Jtem frve Margrete Wrnes aff hendis børns gotz oc hendis eyget 1 glavendt 1 skytte

Jtem Jørgenn Daa 1 glavendt 1 skytte

Jtem frve Cicelle till Siøboe aff kronenns, hendes eget oc hendis børnes 1 glavendt 1 skytte

Jtem Jørgen Lycke 3 geruste heste mett glavendt

Jtem Jesper Daa 1 glavendt 1 skytte

Jtem Jørgen Skinkell aff hans egett 1 glavendt

Jtem Hans van Melenn 1 glavendt 1 skytte

Jtem Axell Nielssen i Aasløff 1 skytte

Jtem Bildt Nielssen 1 glavendt

Jtem Klaves Bassi 1 glavendt

Jtem Eggerdt Henrikcssen 1 skytte

Jtem Olluff Norby 1 skytte

Jtem Peder Brokc 1 skytte

Jtem Werner Bertellssen 1 skytte

Jtem Skenkc 1 skytte

Jtem Axell Fickessen 1 glavendt 1 skytte

Jtem Peder Norby 1 skytte

Jtem Klaues Brokenhusß 1 skytte

Jtem frve Sophie Hans Olldelands mett hindes egett oc hendes børns gotz 1 gerustigh hest met glavendt

Jtem frve Helle Peder Marsvins aff hendes och hendes børns gotz wdtj Skoone oc Fyen 2 geruste heste mett glavendt

Jtem frve Giertrvdt her Jahan Biørnssens aff hendes egett oc hendes børns gotz oc kronens forleningh 2 geruste heste mett glavendt

Jtem frve Mette her Tieloffs aff sit egett oc aff kronens 1 rustigh hest mett glavendt

Jtem frve Citzelle paa Glorop mett hindis oc hindis børns gotz 1 gerust hest met glavendt

Jtem Kristoffer Pallessen 2 geruste heste met glavendt

Jahann Brokenhusß 1 gerust hest mett glavendt

Jtem Mogens Logvigssen 1 glavendt 1 skytte

Jtem Mikell Perssen 2 glavendt 1 skytte

Jtem Laurets Kottj oc Jørgen Kottj 1 glavendt

Jtem Peder Chresternssen 1 glavendt

Jtem her Jachvm Knvdtssen i Skamby aff sitt arffgotz oc forleningh 1 skytte

Jtem Hans Bangh aff hans forleningh 1 skytte

Jtem Her Hans Gaass aff hans egett oc hans moders gotz 1 gerust hest mett glavendt

Jtem frve Kirstine aff Flintholm aff hendis och hendis børns gotz 2 geruste heste met glavendt

Jtem frve Anna aff Rye gaardt 1 glavendt 1 skytte

Jtem Korfits Hardenbergh 1 skytte

Jtem Erikc Perssen rider selff

Jtem aff Lavenndth:

Jtem Claves Daa 1 glavendt

Jtem Henningh Wolstrvp 1 skytte

Jtem Rølike 1 glavendt

Jtem Niels Jachopssen 1 skytte

Jtem Hans Bereldtssen 1 skytte

Jtem Jachop Perssen 1 skytte

Jtem Jesper Gregerssen 1 skytte

Jtem Jffuer Munkc 1 skytte

Jtem Mattis Ludt 1 skytte

Jtem Jens Hvas 1 skytte

Jtem Jens Jørgenssen 1 skytte

Jtem Peder Lauretssen 1 glavendt