JHarvesag2

Fra Wikiroots.dk
Skift til: navigering, søgning

Skifte. Anno 1796 den 22 augusti, mødte skifteforvalter, højvelbårne hr kammerherre, stiftamtmand Niels Schested ved forvalter Jens Hornstrup, hos Ole Christensen Skrædder i Flye sogn ohg bye under Fjends herredsret i Viborg amt til stævning i boet i Ole Skædders iboende gård, hvor hans fader Christen Jacobsen Skrædder hos ham sad på aftægt, i går eftermiddags ved døden var afgabgen, for i overværelse af to vitterligshedsvidner, nemlig Peder Brøndum i sognefogedens fravær og Jacob Jensen, begge bosiddende mænd i Flye bye, at registrere og forsegle3 samtlige afdødes efterladenskaber, til under påfølgende lovlig skifte til deling på 30 dagen. Ved foretningen var den afdødes enke Johannes Thomasdatter Sloth*), samt hans byen boende tvende sønner Ole Christensen Skrædder og Peder Christensen Vestergård, alle tilstede og efter hvis påvisning boet blev registreret.

På 30.te dagen . Anno 1798 den 19september som var 30 dage efter Christen Jacobsen Skrædders død, mødte på højærværdige skifteforvalters vegne forvalter Jens Hornstrup fra Estvadgård, for i overværelse af tiltagende vitterligshed- og vurderingsmænd, at åbne registrere og vurdere bemeldte afdøde Christen Jacobsen Skrædders efterladenskaber til videre påfølgende lovlig skifte og vurdering imellem enken og den afdødes i ægteskab avlede børn som er:
Ole Christensen og Peder christensen, begge boende i Flye,
Jacob Christensen, boende i Lånum
Niel Christense, boende i Nør-Feldingbjerg
Jens Christensen, boende i Gammelstrup
Maren Christensen, gift med Peder Pedersen, boende i Viborg
Ane Christensdatter, gift med Peder Laursen, Skalmstrup mølle
Karen Christendatter der var gift med Peder Knudsen Møgelbjerg i Mønsted sogn, som begge er døde og har efterladt sig en søn, Knud Pedersen boende i bemeldte Møgelbjerg.

Ved foretningen var enken Johanne Thomasdatter med sin laugværge, Peder Nielsen Smed boende i Flye tilstede og af arvingerne var ligeledes tilstede Ole Christensen , Peder Christensen,Jacob Christensen, samt Knud Pedersen, hvor hos og i overværelse af blev forettet som følger; enken fremlagde 3 afkald nemlig fra Niels Christensen af Nør-Feldingbjergdat. 18 sept. Fra Christen Laursen Skalmstrup mølle dat 18 sept. Fra Peder Pedersen Vibord dat. 16 sept., disse afkald blev modteget, oplæst og skifteacten tilført. dernæst declarerede Ole Christensen og Jacob Christensen på egene vegne samt Peder Christensen på egne og fraværende broder Jens Christensen Gammelstrup hands vegne, samt Knud Pedersen Møgelbjerg ligeledes på egne vegne, at ingen af dem forlangte noget at have i deres afdøde fader Christen Jacobsens efterladenskaber, men det gods han har efterladt sig skal uden mindste af dem og deres arvinger tilhøre enken Johanne Thomasdatter og hendes arvinger. På grund af det påstod enken med laugværge at boet blen hende overleveret, da de forsikrede at holde deen høje skifteforvalter ansvar og skadesløs forsåvidt dette skifte i nogen måde måtte desuandere.
Skifteretten vedgik, at da samtlige stervnboens arvinger havde frasagt arv og gæld i dette stervboe og enken med laugværge havde declareret at holde ansvar og skadesløs i alle måder, så blev enkens begjæring opfyldt, og boen således, som den var uimodsagt, hende til sin rådighed overleveret og skiftet således efter alle vedkommendes begjæring hermed frit og endeligt, det nu hver for sig med hænders underskrift tilstår og bekræfter. Datum ut supra På skifteforvalter højvelbårne kammerherre stiftamtmand Schesteds vegne Steenstrup

Enken, Johanne Thomasdatter Peder Christensen
med ført pen. Jacob Christensen

Som Laugværge Olle Christensen
Peder Nielsen Smed Knud Pedersen
Til witterlighed
sognefoged Johan Grængaard og Niels Espersen

Arveafkald.

Ubnderskrevne Christen Laursen, møller i Skalmstrup Skalmstrup mølle, tilstår og erklærer herved, at da min hustu Anne Christensdatter, hendes fader Christen Jacobsen i Fly , der sammesteds ved døden er afgåed og jeg som underskriver på min hustrus vegne, af den underskriftv afstår nogen skiftebehandling, vider påståes nogen arv, og som jeg i sidste tilfælde er bleven fornøjet. Så måtte mit afkald tiende (tjene) vedkommende høje skifteforvalter til medbørlig tryghed, at jeg som arving i dette tilfælde ikke melerer mig dette stervboe, men overlader alt til hans efterladte enkes disposition og egenrådighed undeskrift at giøre nogen arvs påstand. Hvilket således tilståes under min hånd og segl, samt 2 ndertegnede mænds underskrift og vitterlighede.
Skalmstrup mølle 18 sept. 1798
Christen Laursen, møller.
Til witterlighed
Knud Nielsen Niels Knudsen
Begge af Skalmstrup.

Fremlagt i skiftet efter afdøde Christen Jacobsen Skrædder i Fly på 30-dagen d. 19 sept. 1798 og skifteacten tilført under ner 2, tilståes på skifteforvalteren højtærede kammerherre stiftamtmand Sehsteds vegne.
Steenstrup
Fra dattern Maren var der følgende afkald.
Til min svoger Olle Christensen boendes i Fly.
Efter den afdøde Christen Jacobsen, da hverken jeg eller min kone Maren Christensdatter fordwer i dette stervboe efter den afdøde i Flye Christen Jacobsen.
Viborg d. 16 sept. 1798
Peder Pedersen.