JHarvesag1

Fra Wikiroots.dk
Skift til: navigering, søgning

Fra bogen ”Estvad og Rønbjerg sogne”:

Den ukendte soldats død i Århus

For 200 år siden var det farligt at være soldat, selv i fredstid. Tjenestetiden kunne være lang, helt op til 12 år, og forholdene var så elendige, at mange unge mænd fik helbredet ødelagt. Ofte blev de derpå hjempermitteret, hvorefter de døde i en ung alder.

Christen Madsen Vejlgaard døde imidlertid under tjeneste som landsoldat ved første grenader kompagni på sit regiments sygehus i Århus den 28. juni 1795, og det lader til, at hans familie ikke blev underrettet om dødsfaldet. Rygtet om hans død må dog have nået egnen, for den 24. juli skrev forvalter Hornstrup til Christens kompagnichef, en kaptajn von Maule, og udbad sig oplysninger om hans efterladte klæder med videre. En måned senere kom svaret og det lød:

" Velædle hr. forvalter Hornstrup. Landsoldat Christen Madsen Vejlgaard af det mig anfortroede regiment hans dødsfald var forlængst bleven Deres velædelhed tilmeldt, når man havde vidst, at karlen var af Estvad kloster gods. Men da hans hjemsted ikke var at opspørge her, og jeg fra vedkommende amtmand, som desangående kort efter dødsfaldet blev tilskrevet, heller ingen oplysning erholdte, eller hidindtil har modtaget, så har sagen af disse årsager ikke før kunnet blive berigtiget. Indesluttet følger da en afskrift af den ved regimentet holdte registreringsforretning. Afdødes begravelse kostede 2 rigsdaler 24 skilling. Resten af hans ejendele, nemlig både penge og klæder, ville hr. forvalteren have den godhed at besørge afhentet hos regimentets auditør her i byen.
Århus den 24. august 1795 Harboe.”

Forvalter Hornstrup fik ved lejlighed sendt bud til Århus efter afdødes penge og klæder, og den 26. September satte han skifteretten hos gårdmand Hans Nielsen i Bærs, som var det sidste sted, Christen Vejlgaard havde tjent, før han blev soldat. Her blev hans få ejendele registreret og vurderet, og man besluttede at sætte dem til salg på auktion. Auktionen fandt sted i oktober og indbragte 19 rigsdaler og 3 mark, hvorefter det andet og sidste møde i skifteretten blev holdt i Estvadgårds skriverstue den 12. januar 1796, stadig under forsæde af Hornstrup. Da alt var gjort op, var der 14 rigsdaler til deling mellem arvingeme, nemlig til Christen Vejlgaards mor, Ane Christensdatter, og en helsøster 4 rigsdaler hver, og til tre halvsøstre fra Mads Pedersens første ægteskab 2 rigsdaler hver.